ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Ekintza profesional eta bere jardueran sartzeko informazioa | Ekintza profesional eta bere jardueran sartzeko informazioa

Ekintza profesionalera eta bere jarduerara sartzeko informazioa

Ekintza profesionalera eta bere jarduerara sartzeko informazioa

Lanbidean aritzeak araututako funtzioak burutzea suposatzen du, funtzio hauek Ingeniaritzako Gradudunak barne hartzen duten Industria Ingeniari Teknikoen Atribuzio Profesionalak arautzen dituzten arauetan jasotzen direlarik.  Era berean, erregulatu gabeko funtzioak ere burutu beharko dira, lanbidea beraren ezagutza ala konpetentziekin erlazionatuta dauden horiek, alegia.

Bai batak zein besteak, bezeroekin sinatzen diren zerbitzu kontratuen bitartez libreki ala autonomoki, enpresa batekin lan kontratua sinatu ondoren soldatako ala besteren kontura ala disziplina bakarreko (Industria Ingeniari Teknikoek osatua bada) ala disziplina anitzeko (titulazio ezberdinetako teknikariez osatua bada) izaeradun  elkarte profesional baten bitartez burutu daitezke.

Zure lana Eraikuntzaren Antolamendurako 38/1999 Legearen eta Atribuzio Profesionalei buruzko 12/1986 Legearen arabera Proiektuak, Obra Zuzendaritza, Memoria Teknikoak, Txostenak, Peritazioak, etab. egitea bada, Industria Ingeniari Tekniko eta Gradudunen Elkargoko Erregistro Profesionala.  Bertan adierazitako Legeen arabera profesionalki aritzeko betebeharrak betetzen dituzten elkargokideak agertzen dira.

Ingeniarien Erregistro Profesional honek Ingeniari baten zerbitzuak behar dituzten particular edo enpresei informazio eskeintzen die nagusiki, gaur egun Elkargoak egiaztatutako 200 elkargokide profesional baino gehiago daudelarik.

Bai aktibitate baterako, lan baterako, eraikuntzarako, edozein instalazio egiteko ala bestelako edozein lizentzia ala baimena lortzeko, bai legalizazio, tramitazio edo erregistro bat lortzeko ala instalazio bat martxan jartzeko, bai edozein komunikazio ala ardura-deklarazio egiteko Administrazio Publikoko Erakunde Ofizialen ala bestelako Autonomia ala Udal mailako Erakunderen aurrean aurkeztu behar diren Proiektuak idazten, Txostenak, Memoria Teknikoak eta Peritazioa egiten, Lanetako Zuzendaritzan, etab.etan aritzen diren elkargokide profesional hauetako bat izan nahi baduzu, aritze profesionalerako nahitaezkoak diren ondorengo betebeharrak bete behar dira:

 • Gipuzkoako Industria Ingeniaritzako Gradudunen, Industria Ingeniari Teknikoen eta Industria Perituen Elkargoko kide izatea.
 • Erantzukizun Zibil Profesionaleko asegurua izatea.
 • Elkargoak kolektiborako aseguru espezifikoa badu, prima abantailatsuak eta estaldura zabala dituena, aritze profesionalerako bereziki diseinatua.
 • Egiten dituen lan profesionalak bisatzea, legeak horrela eskatzen duen kasuetan, derrigorrezko ala borondatezko bisatuaren bitartez,   abuztuaren 5ko 1000/2010 Dekretuaren arabera.
 • Bisatu beharra obra, instalazioa, etab.  egiten den Autonomi Erkidegoaren, Administrazioaren Erakunde edota Departamenduen, elkargokidearen bezeroaren eta, azkenik, Elkargokidearen erantzunkizun zibil profesionala estaltzeko aukeratu duen aseguru konpainiaren araberakoa izango da.
 • Lanbidean aritzeko gaituta izatea, hau da, lanbidean aritzea eragozten ala ezgaitzen dioten zigor ala bateraezintasunik ez izatea.
 • Elkargokideak egiten dituen lanak bere atribuzio profesionalen barne egon behar dute, Atribuzio Profesionalen Legea eta Eraikuntzaren Antolakuntzarako Legearen arabera.
 • Elkargokideak aritze profesionalari dagokion araudi laboral eta fiskala bete behar du.

Betebehar orokor hauetaz aparte, badira ere beste batzuk, particular izenekoak, aktibitatea burutzen den moduaren arabera, bai nork bere kabuz, besteren kontura ala elkarte profesional baten bitartez egiten bada.

Norberaren Kontura jardueraren garapenerako bete behar dituen baldintzak

Elkargokide diren eta lanbidean norberaren kontura, freelance, etab. aritu nahi duten Ingeniaritzako Gradudun eta Industria Ingeniari Teknikoek denek, ondorengo baldintza gehigarriak bete behar dituzute:

 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) altan emanda egotea, Industria Ingeniari Teknikoei dagokien epigrafean, 2 Atala 321 Taldea Jarduera Profesionalean.
 • Aurreikuspen sozialeko sistema batean altan emanda egotea: Langile Autonomoen Erregimen Berezia, ala honen ordezko den MUPITI Industria Ingeniari Tekniko eta Perituen Aurreikuspen Sozialeko Mutualitatean, prima finkoan.
 • Profesional Elkargokideak, enkargu profesional bakoitzeko, Azaroaren 23ko 17/2009,, zerbitzu aktibitateetan aritzeko eta hauetarako heltze libreari buruzko legearen  araberako Zerbitzu Profesionaletarako Kontratu bat sinatuko du bezeroarekin.

Besteren Kontura jardueraren garapenerako bete behar dituen baldintzak

Lan erlazio batez empresa bati estekatutako Ingeniaritzako Gradudun eta Industria Ingeniari Teknikoek lan profesionalak ondorengo baldintzen pean egingo dituzte, beti ere haien sinadura eta elkargoko identifikazioaz:

 • Elkargokideak sinatutako lan profesionalak enpresaren jarduera legalarekin (JEZ) zuzeneko erlazioa izango dute.
 • Enpresa eta Elkargokidearen arteko lan kontratuak Industria Ingeniari Tekniko kualifikazioarekin eginda egon beharko du, bestelako kontratuak, praktikakoak, bekak, etab. alegia, onartuko ez direlarik.
 • Elkargokidearekin sinatutako kontratuaren bitartez, enpresak langilearen izenean zergen ordainketa eta Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta eta kotizazioak tramitatzea.

Elkarte Profesional baten jardueraren garapenerako bete behar diren baltdintzak

Industria Ingeniaritza Teknikoan aritzeko Elkarte Profesionalei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 Legearen arabera sortutako Elkarte Profesionalak, bai lanbide honetan bakarrik ala bateragarri den beste lanbide batekin batera aritzeko, Elkargoko Elkarte Profesionalen Erregistroan izena eman beharko dute, indarrean dagoen Ingeniaritzako Gradudun eta Industria Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialen Elkarte Profesionalen Ereregistroen Araudian adierazten den bezela.

 • Aurrekoa betetzen dutenean, elkarte profesionalek Jarduera Profesionalen gaineko Zergan (JEZ) alta eman beharko dute Ingeniaritzako Zerbitzu Tekniko ala antzekoei dagozkien epigrafean eta aurreikuspen sozialeko sistema batean ere alta eman beharko dituzte elkargokide guztiak, bai Langile Autonomoen Erregimen Berezian, bai honen ordezko den MUPITI Industria Ingeniari Tekniko eta Perituen Aurreikuspen Sozialeko Mutualitatean, prima finkoan.